ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις

δημοσίου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-Leader,

 

Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας 2014-2020

στα πλαίσια του μέτρου 19.2 του σκέλους που χρηματοδοτείται

από το ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER

Κεντρικής & Βόρειας Ευβοιας και του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική

Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή

Ευβοίας Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το

ενδιαφέρον τους.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να

χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που

συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη

βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων

της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται

από τους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας, Ιστιαίας-Αιδηψού,

Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας & Χαλκιδέων (εκτός του ΔΔ Χαλκιδέων)

Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να

υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, αφορά αποκλειστικά

σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση,

αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.),

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών

βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των

σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία,

κ.λπ.)

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,

κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές

διαδρομές κ.λπ.)

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται

με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και

αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των

χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική

αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /

συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών

της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

Εκμεταλλεύσεις

19.2.6.1

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από

πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά

συμβάντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και

διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία της

 Ο.Τ.Δ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ»

και στα τηλέφωνα 22210 26626, 22210 89706 κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και να πληροφορούνται

από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.anevia.gr ή από την

www.agrotikianaptixi.gr.